O Nas

DORADZTWO AKADEMII PRAWA
Zapraszam Państwa do skorzystania z usług doradczych z zakresu prawa finansowego i zamówień publicznych, a także kontroli zarządczej. Współpracuję stale lub doraźnie z jednostkami państwowymi i samorządowymi, zarówno stacjonarnie, jak i online, przygotowując lub konsultując projekty dokumentacji przetargowych, decyzji administracyjnych (dotacje, opłaty itp.), planów działalności, rejestrów ryzyk i samooceny kontroli zarządczej wraz z raportem z samooceny.

SZKOLENIA AKADEMII PRAWA
Zapraszam Państwa do uczestnictwa Państwa pracowników w prowadzonych przeze mnie szkoleniach wewnętrznych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych.
Warunki współpracy ustalam indywidualnie z poszczególnymi instytucjami zainteresowanymi szkoleniem, w oparciu o diagnozę potrzeb i oczekiwane rezultaty.
Na szkolenia otwarte zapraszam na stronę firmy ACC Training&Consulting Group, z którą stale współpracuję od ponad 10 lat:
www.acc.net.pl/szkolenia/finanse-publiczne

FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE w 2019 roku- program szkolenia 2-dniowego

ZASADY PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ - DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH - KONTROLA ZARZĄDCZA - BUDŻET ZADANIOWY PROGRAM SZKOLENIA
I. ZASADY PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ oraz ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych reprezentowanych przez uczestników na szkoleniu, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawach szczególnych i rozporządzeniach, m.in.:
• zmiany wprowadzone w latach 2018 – 2019 oraz założenia planowanej reformy systemu budżetowego w Polsce,
• ustalanie i dochodzenia należności i stosowania ulg w ich spłacie, w tym stosowanie kar umownych w projektach dofinansowanych oraz należności cywilnoprawnych wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
• legalność, planowość, terminowość, skuteczność, efektywność i oszczędność,
• zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków - obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych, • prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej przez osoby prawne, m.in. instytucje kultury, SPZOZ-y, uczelnie wyższe,
• rozliczanie środków unijnych
• audyt wewnętrzny
• planowanie wieloletnie w sektorze finansów publicznych
• udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola dotacji z budżetu państwa, budżetu samorządowego oraz państwowych funduszy celowych, w tym nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym,
• zamówienia publiczne do 30 tys. euro (wybór oferty, umowy i roczne sprawozdanie) oraz pozostałe zamówienia
2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza)
3. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi
4. Osoby odpowiedzialne za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w szczególności odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz upoważnionych pracowników.
5. Zasady powierzania odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
6. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymiaru kary
7. Stopnie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
8. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych
9. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
10. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
11. Przegląd najnowszego orzecznictwa komisji orzekających i sądów administracyjnych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia)
II. KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM
1. Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych. Sens i zakres pojęcia wg Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli w świetle stanowisk obu instytucji. Dobre praktyki i typowe błędy w realizacji KZ, zwłaszcza w procesie zarządzania ryzykiem
2. Prawne podstawy oraz zakres kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych a „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" oraz standardy i wytyczne ministerialne
3. Ewaluacja istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej – ocena adekwatności, skuteczności i efektywności w świetle wyników kontroli NIK
4. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki • przestrzeganie wartości etycznych, • kompetencje zawodowe, • struktura organizacyjna, • delegowanie uprawnień
5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów (warsztaty) • określenie celu istnienia jednostki (misji), • system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki,
6. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem (warsztaty)
• identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów,
• analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia,
• wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań,
• sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem,
• zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów
7. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko
• dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
• sprawowanie nadzoru
• ciągłość działalności
• ochrona zasobów
• szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji, • mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
8. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji
• pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,
 • komunikacja wewnętrzna,
• komunikacja zewnętrzna
9. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny (warsztaty)
• system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,
• ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena KZ),
• ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego,
• źródła informacji o stanie kontroli zarządczej
10. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:
• na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli, dotyczący wszystkich jednostek),
• na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. II poziom kontroli)
11. Proces realizacji kontroli zarządczej
• obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników,
• dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne),
• oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,
• sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego
12. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO)
• najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej (wewnętrznej),
• typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej
III. BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM
1. Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami publicznymi:
1) cel wprowadzania planowania w układzie zadaniowym w Polsce,
2) narzędzie Nowego Zarządzania Publicznego,
3) powiązanie BZ z kontrolą zarządczą,
4) zmiany wprowadzone od 2016 i 2017 roku,
5) doświadczenie międzynarodowe dotyczące budżetowania zadaniowego (tzw. performance budgeting),
6) rola budżetu zadaniowego w planowanej rok reformie systemu budżetowego.
2. Najczęstsze błędy w zakresie budżetu zadaniowego w świetle wyników kontroli NIK dotyczących budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej
3. Metodologia planowania, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wydatków/ kosztów w układzie zadaniowym, w tym wydatków/ kosztów pośrednich.
4. Budżet tradycyjny a rozwiązania budżetu zadaniowego
5. Katalog funkcji państwa, zadań, podzadań, działań, celów oraz mierników na rok 2018. Zmiany w stosunku do 2017 roku.
6. Zmiany w odniesieniu do budżetu zadaniowego planowane na 2019 rok
7. Cele, obszary i mierniki zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego
8. Zasady definiowania celów, doboru mierników i monitorowania ich realizacji
9. Współpraca komórek merytorycznych oraz komórek finansowo - księgowych w planowaniu wydatków w układzie zadaniowym
10. Powiązanie tradycyjnego układu budżetowego z budżetem zadaniowym - zasady kalkulacji i rozliczania wydatków na zadanie, rozliczenie wydatków osobowych, bieżących i majątkowych na zadania
11. Wydatki bezpośrednie - zasady przypisywania wydatków do działań, podzadań i zadań. Rozróżnienie działań merytorycznych od obsługowych (administracyjnych, technicznych)
12. Wydatki pośrednie – zasady planowania i ewidencji:
• wyodrębnienie w funkcję (zadanie) o charakterze technicznym (specyfika dysponentów części budżetowych oraz państwowych osób prawnych)
• zastosowanie wskaźników podziałowych
• zastosowanie proporcji
• rachunek kosztów działań (tzw. rachunek ABC) wg miejsca powstawania kosztów
13. Ewidencja księgowa wykonywania budżetu w układzie zadaniowym – zakładowy plan kont a polityka rachunkowości
14. Aplikacja BUZA / Trezor BZ wspomagająca planowanie wydatków budżetu państwa/kosztów w układzie zadaniowym oraz sprawozdawczość z procesu – zasady pracy i rozwiązania dla typowych problemów technicznych i merytorycznych
15. Warsztaty – analiza właściwego dla jednostek reprezentowanych przez uczestników układu funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami i miernikami

DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU - UDZIELANIE, WYKORZYSTYWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA WYKORZYSTANIA  - program szkolenia 2-dniowego

1. Prawne podstawy udzielania i rozliczania dotacji:
• definicja i rodzaje dotacji określone w ustawie o finansach publicznych,
• charakter prawny dotacji udzielonej z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z państwowego funduszu celowego,
• dotacje udzielane na podstawie poszczególnych ustaw – przegląd rozwiązań i zmian dotyczących m.in. dotacji dla organizacji pozarządowych (nowa ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, nowe wzory ofert, umów i sprawozdań – rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego),
• dotacja jako zaliczka a dopuszczalność refundacji,
• rozporządzenia wykonawcze dotyczące m.in. dotacji podmiotowych, przedmiotowych, finansowania inwestycji,
• specyfika dotacji celowych na współfinansowanie projektów unijnych
2. Zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji:
• podmioty uprawnione i ich reprezentacja zgodna z prawem i właściwym rejestrem a dotacje pobrane nienależnie,
• zakres czasowy i merytoryczny dofinansowywanych działań (przeznaczenie dotacji),
• terminy i formy wykorzystania dotacji,
• planowane produkty i rezultaty dotowanych działań,
• wkład własny dotacjobiorców (finansowy, osobowy i rzeczowy) oraz pozostałe źródła finansowania,
• limity dofinansowania a dotacja pobrana w nadmiernej wysokości,
• kwota dotacji a harmonogram realizacji zadania,
• kryteria oceny wniosków.
3. Rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym:
• termin i forma złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego,
• zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdań z realizacji zadania publicznego,
• obowiązek zatwierdzenia przez dysponenta środków publicznych przedstawionego rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym - termin i forma,
• kontrola realizacji zadania publicznego, w tym zasady kontroli w administracji rządowej.
4. Dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi:
• rozróżnienie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
• termin i forma ustalenia kwot dotacji podlegających zwrotowi oraz zasady naliczania odsetek,
• możliwość i zasady stosowania ulg w spłacie dotacji podlegających zwrotowi,
• dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej,
• przymusowa egzekucja kwot dotacji podlegających zwrotowi.
5. Wyłączenia z udzielenia dotacji w formie współfinansowania krajowego - podmioty wykluczone z możliwości dofinansowania projektów środkami unijnymi i krajowymi na podst. art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz przesłanki wykluczenia
6. Konstruowanie umów o dotację (warsztaty)
• elementy niezbędne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących
• zasady wynikające z wytycznych dotyczących dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych,
• elementy dodatkowe ułatwiające realizację i rozliczenie zadania,
• analiza przykładowych umów i postanowień umownych, w tym NOWY WZÓR UMOWY dotacji dla NGO 
7. Najczęstsze błędy przy udzielaniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji - analiza orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wystąpień pokontrolnych NIK i RIO:
• przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji,
• niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji,
• nieustalenie kwoty dotacji do zwrotu w prawidłowej wysokości,
• wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,
• nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,
• niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości,
• naruszenia dotyczące dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

ABC FINANSÓW PUBLICZNYCH program szkolenia

1. Pojęcie finansów publicznych:
• środki publiczne w dyspozycji podmiotów publicznych (jednostek samorządu terytorialnego, państwa oraz organizacji międzynarodowych)
• publiczna gospodarka finansowa: gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych
• prawo finansowe jako zasady publicznej gospodarki finansowej
2. Źródła prawa finansowego oraz przedmiot regulacji w zakresie pozyskiwaniu danin publicznych i pozostałych dochodów publicznych oraz wydatkowania środków publicznych
3. Sektor finansów publicznych:
• jednostki sektora finansów publicznych (j.s.f.p.)
• jednostki sektora publicznego, a nienależące do j.s.f.p., np. NBP i jego rola
• podstawowe wartości makroekonomiczne (państwowy dług publiczny, nadwyżka i deficyt budżetowy, produkt krajowy brutto)
4. Formy organizacyjno-prawne j.s.f.p.
• jednostki budżetowe,
• samorządowe zakłady budżetowe,
• instytucje gospodarki budżetowej,
• agencje wykonawcze,
• państwowe fundusze celowe,
• państwowe i samorządowe osoby prawne,
• formy powiązania poszczególnych j.s.f.p. z właściwym budżetem
5. Pojęcie i rodzaje środków publicznych:
• rodzaje dochodów i przychodów budżetowych,
• rodzaje wydatków i rozchodów budżetowych,
• przychody i koszty j.s.f.p.
6. Wydatki publiczne:
• ekonomiczne grupy wydatków,
• wydatki bieżące i majątkowe,
•  subwencja ogólna,
• dotacje (podmiotowe , przedmiotowe, celowe )
• dofinansowanie ze źródeł zagranicznych
7. Plan finansowy jako podstawa prowadzenia gospodarki finansowej:
• budżet państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego (forma prawna, cechy i struktura budżetu, roczność a wydatki niewygasające, jednostronna dyrektywność po stronie wydatkowej),
•procedura projektowania, uchwalania, wykonywania i kontroli wykonania budżetu,
• klasyfikacja budżetowa (części, działy, rozdziały i paragrafy),
• wieloletnie plany finansowe na poziomie państwa oraz JST,
• plan finansowy jednostki budżetowej: projektowanie, zatwierdzanie, przyjmowanie, wykonywanie, zmiany i sprawozdawczość,
• inne plany finansowe,
• plan finansowy jako upoważnienie do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków
8. Budżet zadaniowy jako plan finansowy w układzie zadaniowym:
• element nowego zarządzania w sektorze publicznym ,
• układ zadaniowy j.s.f.p. reprezentowanych na szkoleniu
9. Finanse publiczne Unii Europejskiej:
• wieloletnia perspektywa finansowa 2014-2020,
• roczny budżet UE (źródła dochodów i podstawowe wielkości, w tym składka Polski),
• wydatki na politykę spójności i konkurencyjności, wspólną politykę rolną oraz pozostałe grupy wydatków,
• fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Fundusz Spójności oraz wspólnotowe instrumenty finansowe
10. Zasady gospodarki budżetowej określone w ustawie o finansach publicznych:
• upoważnienie do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków publicznych,
• zasady dokonywania wydatków publicznych (legalność, planowość, celowość, efektywność, skuteczność, terminowość i uprzedniość umów),
• równy dostęp do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych (zlecanie zadań publicznym organizacjom pozarządowym, wybór wykonawcy zamówienia publicznego),
• umowa jako podstawa powierzenia (finansowania lub wsparcia) realizacji zadania lub udzielenia zamówienia publicznego
11. Kontrola gospodarki finansowej:
•  kontrola wewnętrzna (cele i zakres kontroli zarządczej, kontrola finansowa),
• kontrola zewnętrzna (Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, dysponenci środków) ,
• audyt wewnętrzny
12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych :
• zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• najistotniejsze zmiany wprowadzone w 2019 r. w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych ,
• kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania,
• postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
13. System podatkowy w Polsce:
• pojęcie i struktura podatku ,
• rodzaje podatków (m.in. bezpośrednie i pośrednie, państwowe i samorządowe),
• pozostałe daniny publiczne w Polsce (opłaty, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) 14. Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?  - program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia dotyczące zamówień publicznych:
a) definicja i rodzaje zamówień publicznych, zamawiającego i wykonawcy
b) pochodzenie środków finansujących zamówienie,
c) status prawny zamawiającego i wykonawcy,
d) czynności niestanowiące zamówień publicznych oraz zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy.
2. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych:
a) ogólne zasady dokonywania wydatków publicznych i prowadzenia gospodarki finansowej określone w ustawie o finansach publicznych
b) zasady udzielania zamówień przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych
c) zasady udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) szczególne zasady wynikające z wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych oraz praktyk stosowanych przez instytucje kontrolne.
3. Zasady szacowania wartości zamówienia przy dostawach, usługach i robotach budowlanych:
a) dostawy i usługi jednorazowe, ciągłe i powtarzające się okresowo oraz podlegające wznowieniu,
b) dozwolone i zakazane udzielanie zamówień w częściach,
c) problem zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania jego wartości a zamówienia o wartości do 30 000 euro
4. Obowiązki zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro w kontekście:
a) ustawy o finansach publicznych, w tym zasady oszczędności, skuteczności i efektywności dokonywania wydatków,
b) ustawy Prawo zamówień publicznych,
 c) rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach, obejmujących m.in. łączną wartość zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 PZP,
d) zasad kwalifikowalności wydatków dotyczących projektów unijnych,
e) RODO (ochrona danych osobowych),
f) planowanej elektronizacji.
5. Wewnętrzna procedura udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro:
a) sens tworzenia regulaminów (procedur) udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro,
b) obowiązki poszczególnych pracowników w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania postępowania, w tym problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności w zakresie zamówień publicznych przez kierownika jednostki,
c) minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy - jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność? Jak poprawnie oceniać i wybierać oferty? Jako dokumentować wybór wykonawcy i ocenę ofert?
d) weryfikacja rażąco niskiej ceny – obowiązek czy wyraz ostrożności?
e) zakres stosowania umów w formie pisemnej – analiza istotnych postanowień, problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 euro;
f) zastosowanie w zamówieniach publicznych dokumentowej formy czynności prawnych (mail, fax) g) zapewnienie jawności postępowania w celu realizacji zasady równego dostępu do środków publicznych - optymalne rozwiązania dotyczące komunikacji z wykonawcami,
h) analiza istotnych postanowień regulaminu i stosowanych formularzy,
i) korzystanie ze strony eKatalogi (stworzona przez UZP bezpłatna internetowa platforma zakupowa łącząca przedsiębiorców i sektor administracji publicznej)
6. Skutki błędów popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 tys. euro:
a) odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za:
- nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia,
- udzielenie zamówienia poza ustawą PZP,
- zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia lub poza jego zakresem,
- dokonanie wydatku bez upoważnienia lub poza jego zakresem
- nieustalenie, niedochodzenie lub dopuszczenie do przedawnienia należności - problem kar umownych i odsetek w umowach o zamówienie publiczne o wartości do 30 000 euro oraz konsekwencji stosowania ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
b) odpowiedzialność dyscyplinarna,
c) odpowiedzialność karna,
d) korekty finansowe w projektach unijnych za realizację wydatków z naruszeniem zasad przejrzystości i konkurencyjności w udzielaniu zamówień publicznych.
Copyright ©2017 AKADEMIA PRAWA Stanisław Sarzyński Doradztwo i szkolenia, All Rights Reserved.