Czwartek, Sierpień 17, 2017, 08:47

W dniu 2 września 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2017, poz.. 1475), która w art. 11 wprowadziła zmiany do ustawy o finansach publicznych polegające na:
1) uchyleniu przepisów dotyczących klasyfikacji wydatków strukturalnych (dotychczasowy art. 39 ust.2),
2) uchyleniu przepisów stanowiących delegację dla Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (dotychczasowy art. 39 ust. 4 pkt 2),
3) uchyleniu przepisów stanowiących delegację dla Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia sporządzania sprawozdań z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych (dotychczasowy art. 41 ust.2 pkt 1 lit. j).
Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone w ustawie o finansach publicznych, należy uznać za uchylone także rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
Zmiana ta zniosła uciążliwy i zbyteczny od 2016 roku obowiązek nałożony na jednostki sektora finansów publicznych, co było postulatem kierowanym do Ministerstwa Finansów m.in. przeze mnie.

Pytanie - czy kierownik jednostki, który nie sporządził w poprzednich latach sprawozdań Rb-WSa lub Rb-WSb, odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w tym zakresie?

Na szczęście nie! Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1311), jeżeli w czasie orzekania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia tego naruszenia, stosuje się ustawę nową, z tym że należy stosować ustawę obowiązującą w czasie popełnienia naruszenia, jeżeli jest ona względniejsza dla sprawcy.

Skoro zmieniona ustawa o finansach publicznych nie przewiduje obowiązku składania sprawozdań z wydatków strukturalnych, nie można być ukaranym za brak ich sporządzenia i przekazania.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2017 AKADEMIA PRAWA Stanisław Sarzyński Doradztwo i szkolenia, All Rights Reserved.